ត្រីបំពងជ្រក់ត្រសក់

ស្ងោរជ្រក់ត្រីងៀតពងទា

ត្រីងៀត
ស្វា យខ្ចី
ពងទាស្ងោ រ
ខ្ទឹមបារាំង
គល់ស្លឹកគ្រៃ
រំដេង
ស្លឹកក្រូចសើច
ជីគ្រប់មុខ