ចុះឈ្មោះចូលរៀន

Your path to success starts here. Enroll today and unlock a world of opportunities for a brighter future!

ស្វែងយល់អំពីសាលា

សាលារៀនអន្តរជាតិផារ៉ាហ្គន កម្ពុជា ផ្តល់ជូននូវការអប់រំដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ ដើម្បីឈានទៅរកឧត្តមភាពនៃការសិក្សា និងជួយឱ្យសិស្សអាចសម្រេចសក្តានុពលរបស់ខ្លួនបានប្រសើរបំផុត តាមរយៈបរិស្ថានសិក្សាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វេបសាយយើងខ្ញុំ។ ក្នុងនាមសាលារៀនអន្តរជាតិឈានមុនគេមួយនៅកម្ពុជា យើងខ្ញុំលើកកម្ពស់ការចង់ដឹងចង់ឮរបស់សិស្សខាងផ្នែកបញ្ញា ការសិក្សា ភាពហ្មត់ចត់ និងការប្រកួតប្រជែង។

 

យើងផ្ដល់ជូននូវការអប់រំពេញលក្ខណៈ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រាយ ដែលរក្សាបាននូវតុល្យភាពនៃភាពជោគជ័យលើការសិក្សា ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍអត្តចរិតល្អ សមត្ថភាពចេះអត់ធន់ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។

គ្រូបរទេសរបស់យើងសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ និងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ ហើយយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដុះស្មារតីសិស្សឱ្យមានទស្សនៈទូលំទូលាយ និងជាពលរដ្ឋសកល ដែលជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពិភពលោក។

សង្ខេបខ្លីៗ

មកដល់ឆាប់ៗនេះ

August - 2023
24 Jul - 4 Aug, Orientation Days
7 Aug, Term 1 starts
September - 2023
24 Sep, Constitutional Day
October - 2023
9-10-11-12 Oct, Pchum Ben Holiday
15 Oct, Commemoration Day of King's Father
13-14-15 Oct, Pchum Ben Festival
29 Oct King’s Coronation Day
November - 2023
9 Nov, Independence Day
26-27-28 Nov, Water Festival Ceremony
29-30 Nov - 1 Dec, Water Festival Holiday
December - 2023
22 Dec, Term 1 ends
23 Dec - 7 Jan, Term Break
January - 2024
1 Jan, New Year
7 Jan Victory Over Genocide Day
8 Jan Term 2 starts
22-23 Jan Professional Development days for staff (No school for students )
February - 2024
March - 2024
8 Mar, International Women's Day
April - 2024
13-14-15-16 Apr, Khmer New Year
17-18-19 Apr, Khmer New Year Holiday
May - 2024
1 May, Labour Day
14 May, King Norodom Sihamoni’s Birthday
22 May, Visak Bochea Day
26 May, Royal Plowing Ceremony
31 May, Term 2 ends
1600
អតីតសិស្ស
1100
សិស្សបច្ចុប្បន្ន
130
គ្រូបរទេស
20
សញ្ជាតិ
25
បទពិសោធរាប់ឆ្នាំ

បំណិនទាំង ៥ ដែលសិស្សផារ៉ាហ្គនមាន