ោរពជូនមហាគ្រួសារផ៉ាហ្គនទាំងអស់
កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមេសា ម្សិលមិញ ឯកឧត្តម អ៊ាង សុផល្លែត ប្រធានកត្តិយស នៃសាលារៀនអន្តរជាតិផារ៉ាហ្គន បានដឹកនាំជំនួបពិភាក្សាជាមួយមាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្ស។ ក្នុងឱកាសនេះដែរ យើងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាវីរុសកូវីដ១៩មកលើគ្រប់វិស័យ សំណួរផ្សេងៗរបស់មាតាបិតាសិស្សអំពីតម្លៃសិក្សា និងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលសាលាជួបប្រទះ។
យើងខ្ញុំសូមឱ្យមាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលជឿជាក់ចុះថា សាលារៀនអន្តរជាតិផារ៉ាហ្គន នឹងខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្រួលដល់មាតាបិតា និងអាណាព្យាលសិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាក ឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពសាលា ហើយសូមឆ្លៀតឱកាសនេះ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នក ដែលបានបន្តគាំទ្រសាលារហូតមក បើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានការណ៍លំបាកនេះក្ដី។

Dear Paragon Community,
Yesterday, Thursday, April 23, the Honorary Chairman, H.E. Sophalleth Eang had a meeting with some of our parents/guardians. During the meeting, the ongoing impact of COVID-19 on all sectors of the society, questions relating to tuition fees, and challenges that the school is facing were discussed.
We would like to assure our parents/guardians and students that Paragon ISC will be doing its best to assist all those who are in need and take this opportunity as well to say, ‘Thank You’ to all our parents/guardians for their continued support in these difficult times.

ពាក្យសុំបញ្ចុះតម្លៃ / Discount Request Form